Το γραφείο μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες για Επιχειρήσεις:

  • Ενάρξεις – Μεταβολές
  • Τήρηση Βιβλίων
  • ΦΠΑ
  • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
  • Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών
  • Υποβολή ΑΠΔ
  • Προσλήψεις-Αποχωρήσεις
  • Ρυθμίσεις Οφειλών (ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.)
  • Φορολογική Ενημερότητα